TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 31/05/2024 TT-TTTV

Quyết định về việc công nhận điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2023 – 2024 đối với sinh viên hình thức đào tạo Chính quy

QUYẾT ĐỊNH

V/v công nhận điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2023 – 2024
đối với sinh viên hình thức đào tạo Chính quyHIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI  HỌC MỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

 

Căn cứ Quyết định số 3650/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Mỹ thuật
Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Thông tư 16/2025/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 8 năm 2015 của Bộ giáo dục và đào tạo về việc ban Quy chế đánh giá kết quả điểm rèn luyện
của người học được đào tạo trình độ đại học chính quy;

Căn cứ Quyết định 02/QĐ-ĐHMTHCM ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Trường Đại học Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế đánh giá kết quả điểm rèn luyện đối với sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng xét kết quả điểm rèn luyện Học kỳ I
năm học 2023 – 2024 đối với sinh viên hình thức đào tạo Chính quy;

Theo đề nghị của Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục và công tác sinh viên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận kết quả Điểm rèn luyện học kỳ I năm học
2023 – 2024 đối với sinh viên hình thức đào tạo chính quy (có danh sách
kèm theo).

KHOA LÝ LUẬN SPMT...

KHOA MỸ THUẬT TẠO HÌNH...

KHOA MỸ THUẬT ỨNG DỤNG...

Điều 2. Các Trưởng phòng, Khoa có liên quan và các sinh viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Các bài viết khác