TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn
 

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG CÓ CÁC CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ - QUYỀN HẠN SAU:

1. Chức năng:

Hội đồng trường là tổ chức quản trị, đại diện quyền sở hữu của Trường; Hội đồng trường chịu trách nhiệm quyết định về phương hướng hoạt động, huy động nguồn lực cho trường; thực hiện giám sát các hoạt động của trường; quyết nghị các vấn đề về tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản và phương hướng đầu tư phát triển của trường, gắn với cộng đồng và xã hội, bảo đảm các mục tiêu giáo dục và quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của trường theo quy định của pháp luật

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

 • Quyết nghị về mục tiêu, chiến lược, các dự án, quy hoạch, kế hoạch phát triển và quy chế về tổ chức và hoạt động của nhà trường;
 • Quyết nghị phương hướng hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, đảm bảo chất lượng giáo dục;
 • Quyết nghị về cơ cấu tổ chức, việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các tổ chức của trường; về chủ trương sử dụng tài chính, tài sản và phương thức đầu tư phát triển của nhà trường;
 • Thông qua các quy định về: số lượng, cơ cấu lao động, vị trí việc làm; việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng, phát triển đội ngũ viên chức, nhân viên hợp đồng của nhà trường;
 • Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng trường, việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường;
 • Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất báo cáo, giải trình với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về các điều kiện đảm bảo chất lượng, các kết quả hoạt động, việc thực hiện các cam kết và tài chính của Trường;
 • Kiến nghị với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông qua phương án bổ sung, miễn nhiệm hoặc thay thế các thành viên của Hội đồng trường;
 • Giới thiệu nhân sự Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng để thực hiện quy trình bổ nhiệm theo quy trình bổ nhiệm theo quy trình; kiến nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của hiệu trưởng và thực hiện đánh giá hàng năm việc hoàn thành nhiệm vụ của phó hiệu trưởng; kiến nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch miễn nhiệm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng; tổ chức lấy phiếu thăm dò tín nhiệm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng giữa nhiệm kỳ hoặc đột xuất trong trường hợp cần thiết;
 • Yêu cầu hiệu trưởng giải trình về những vấn đề chưa thực hiện đúng, chưa được thực hiện đầy đủ theo nghị quyết của Hội đồng trường, nếu có. Nếu Hội đồng trường không đồng ý với giải trình của hiệu trưởng thì báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để được xem xét, giải quyết;
 • Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao theo quy định của pháp luật.

3. Hội đồng trường có tổng số thành viên là số lẻ, tối thiểu là 15 thành viên; có 01 Chủ tịch và 01 thư ký hội đồng. Thành phần Hội đồng trường bao gồm:

 • Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, Bí thư đảng ủy trường, Chủ tịch công đoàn trường, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường;
 • Đại diện giảng viên, nghiên cứu viên, viên chức của nhà trường
 • Đại diện của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
 • Một số thành viên bên ngoài, không phải là giảng viên, cán bộ quản lý cơ hữu của trường đáp ứng các yêu cầu sau đây: Đang hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, khoa học, công nghệ, sản xuất, kinh doanh có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của nhà trường; không phải là người có quan hệ bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị em ruột với các thành viên khác trong hội đồng trường. Nếu các thành viên này không phải là công chức, viên chức thì không đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch hoặc thư ký hội đồng trường. Số lượng thành viên thuộc thành phần này chiếm không dưới 20% tổng số thành viên của hội đồng trường;
 • Số lượng, cơ cấu thành viên, quy trình, thủ tục lựa chọn các thành viên, bầu Chủ tịch, thư ký hội đồng trường phải được thể hiện cụ thể trong quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường.

Danh sách thành viên Hội đồng Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2020-2025

STT

HỌ VÀ TÊN

 NĂM SINH

CHỨC VỤ/ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

1

Nguyễn Văn Minh

1965

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng

2

Lê Văn Duẩn

1978

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu Trưởng

3

Đỗ Văn Dũng

1980

Đảng ủy viên, Phó hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn

4

Ngô Việt Hùng

1973

Đảng ủy viên, Quyền Trưởng khoa Sư phạm Mỹ thuật, Phó Chủ tịch Công đoàn

5

Bạch Huyền Linh

1973

Quyền Trưởng phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

6

Nguyễn Duy Du

1982

Quyền Trưởng phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục

7

Lâm Chí Trung

1973

Quyền trưởng Khoa Mỹ thuật tạo hình

8

Cung Dương Hằng

1968

Trưởng Khoa Mỹ thuật ứng dụng

9

Đặng Văn Kiệt

1999

Bí thư Đoàn Trường

10

Nguyễn Thị Phương Nga

1971

Đảng ủy viên, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp

11

Vũ Thế Quân

1974

Phó phòng Ngân sách sự nghiệp, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

12

Nguyễn Thế Dũng

1962

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh

13

Ngô Tuấn Phong

1970

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

14

Bùi Tấn Luân

1965

Trưởng phòng Thiết Mỹ thuật Đài Truyền hình, Thành phố Hồ Chí Minh

15

Nguyễn Đức Sơn

1977

Trưởng bộ môn Mỹ thuật, Trường Đại học Sài Gòn


4. Hội đồng trường bầu Chủ tịch và Thư ký của Hội đồng trường theo nguyên tắc bỏ phiếu kín và đa số phiếu. Chủ tịch Hội đồng trường là chuyên trách, chịu trách nhiệm điều hành Hội đồng trường thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 2 Điều 5 của văn bản này.

5. Thủ tục thành lập Hội đồng trường thực hiện đúng quy định tại khoản 1, Điều 10 Điều lệ trường đại học.

6. Hội đồng trường họp ít nhất 3 tháng một lần. Các cuộc họp của Hội đồng trường được coi là hợp lệ khi có ít nhất 2/3 số thành viên tham dự. Các quyết nghị của Hội đồng chỉ có giá trị khi có quá nửa tổng số thành viên Hội đồng nhất trí. Biên bản của các cuộc họp phải được gửi lên cơ quan quản lý nhà nước chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày tổ chức cuộc họp.